top.shtml
                                             
Logo
      

meny.shtml Tilbake til startsida
Islandshestsenter
Feriesenter
Kurssenter
Klatresenter
Selskapslokale
Kennel
Garden
Kart
Om oss
Aktivitetsoversikt
Påmelding

Kontakt oss

Postadresse:
Espedalsvegen 174
Fossanmoen
4110 Forsand
Norge

Telefon:
90986637

Mail:
fossanmoen at fossanmoen.no                                                                                                                                                                                   
Stallplass

Det er mulig å leie stallplass til egen privat hest hos oss. I stallen er det plass til 35 hestar.

     

Vilkår for leige av stallplass på Fossanmoen

Oppdatert  31. januar 2022

 

 

Me ynskjer velkomen som leigetakar av stallplass hos oss, og håper de vil trivast her. Me vil prøve å leggje til rette for at alle skal kunne ha det greitt, og håper at alle stiller med same innstilling.  For at leigeforhold og samarbeid skal gli lettast mogleg, har me sett opp nokre punkt som me ber alle legge merke til. Elles håper vi på ein åpen dialog, slik at vi kan rydde opp i evt. uklarheter snarast råd.

 

1.      Hestane oppstallast på leigetakars ansvar.

2.      Leigetakar har alt ansvar for föring og stell, unnateke er høyföring som normalt blir gjort av utleigar.  Det er eit mål at høyföring om kvelden er det siste som blir gjort før lyset sløkkes. Det kan difor hende at leigetakar blir bedt om å före høy dersom han går sist frå stallen då det er ynskjeleg at alle hestane förast samstundes.Det hender også at me ber om hjelp til foring/måking dersom me er borte i helger. Dette prøver me å fordele så godt me kan på leigetakarane.

3.      Utmåking skal normalt skje dagleg.

4.      Vaskeboks, vaskemaskin, longeringshall, ridehall, banar og liknande kan brukast av alle. Alt skal reingjerast straks etter bruk. Organiserte kurs og liknande i utleigars  regi har likevel fortrinnsrett.

5.      Alle har ansvar for at gangar, fellesrom, banar og anna uteareal blir halde ryddig og reint. (Fjerning av hestegjødsel m.m. og dagleg soping i gangar).

6.      Utstyr skal setjast på tilvist plass etter bruk.

7.  Det skal betalast månedleg leige. Leiga skal betalast som forskot. 

      Dette inkluderer stallplass, grovfôr og strø. Aktuellt grovfôr vil variere etter årets  avling. Det kan avtalast ekstrabetaling for tilleggstjenestar.

8.      Leigetakar må sjølv ordne med evt. tileggsfôr/spesialfôr.                                           

9.      Luftegardar skal alltid gjerast reine straks eter bruk. Det skal ikkje forast i luftegardar.

10.  Dersom hest blir tatt ut av stallen for "ferie eller liknande" i meir enn ein månad skal det

      ikkje betalast leige for denne tida. Dette må avtalast på førehand. Blir hesten borte i  

      kortare tidsrom skal det betalast vanleg stalleige.

11. Det kan ikkje forventast at det kan tilbys uteareal for "ferie eller liknande" av utleigar til ei

      kvar tid.

12.Stalleige blir fakturert i begynnelsen av kvar månad.

13.Leigeforholdet kan seiast opp av begge partar med 3 mnd. varsel.

 

 

Leigetakar er kjendt med at muligheter for lufting av hestane er begrensa.

Utleigar kan justera leigeprisar årleg den 1. september med verknad frå 1. oktober same året.Prisar leige av stallplass

Stalleige islandshest inkl høy og strø  pr mnd           kr 2500,- (Gjelder fra 1 oktober 2022)

Stalleige islandshest inkl høy og strø pr døgn           kr   300,-
Stalleige islandshest, dagsbesøk                             kr   100,-

Føring ute/beite islandshest pr mnd                        kr 1500,-